Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:58:50
bod č. 4. - Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06838/RMm1418/20          .....             08

1) rozhodla
o záměru města výpůjčit část pozemku parc. č. 50/1 - 
ostatní plocha, zeleň o výměře 691,23 m2 v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a 
zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen