Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:58:30
bod č. 3. - Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav, návrh uzavření dohody o plné moci
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06837/RMm1418/20          .....             08

1) souhlasí
s odstraněním

budovy č. p. 1028 objekt občanské vybavenosti, která je 
součástí pozemku parc. č. 1708

budovy č. p. 1067 objekt občanské vybavenosti, která je 
součástí pozemku parc. č. 1709/1


a dále s


odstraněním zpevněných ploch a areálových 
komunikací a zrušením areálového rozvodu plynu


na pozemcích parc. č. 1709/1 zastavěná plocha a 
nádvoří, parc. č. 1708 zastavěná plocha a 
nádvoří, parc. č. 1706 ostatní plocha sportoviště 
a rekreační plocha


zrušením areálových inženýrských 
sítí
zrušením areálového rozvodu plynu
demolicí výsledkové tabule
demolicí objektů pokladen
odstraněním drobných objektů
odstraněním hlediště tréninkového hřiště
odbouráním části jižního hlediště


na pozemku parc. č. 1706 ostatní plocha sportoviště a 
rekreační plocha


demolicí hlavní tribuny na pozemku


parc. č. 1708 zastavěná plocha a nádvoří


demolicí trafostanice a rozvodny VN
demolicí hospodářských budov


na pozemku parc. č. 1709/1 zastavěná plocha a nádvoří


vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava


06837/RMm1418/20          .....             08

2) souhlasí
pro územní rozhodnutí, s umístěním stavby 
"Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly" v souladu s 
dokumentací pro územní rozhodnutí z 04.-05.2017 
vypracovanou spol. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.,

na pozemcích

parc. č. 1706 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha

parc. č. 1708 zastavěná plocha a nádvoří jehož 
součástí je stavba č.p. 1028, obč. vybavenost

parc. č. 1709/1 zastavěná plocha a nádvoří jehož 
součástí je stavba č.p. 1067, obč. vybavenost a budova 
trafostanice bez čp.

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

pro VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava 
– Zábřeh, IČO 259113,

v rámci stavby "Rekonstrukce fotbalového areálu 
Bazaly"


06837/RMm1418/20          .....             08

3) rozhodla
o uzavření dohody o plné moci se spol. VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – 
Zábřeh, IČO 25911368, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen