Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:58:05
bod č. 2. - Prodej nemovitých hmotných věcí v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, formou zpeněžení ve veřejné dražbě
(Poznámka: Hlasování o variantě A))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06836/RMm1418/20          .....             08

1) rozhodla
využít služeb společnosti NAXOS Ostrava, a.s., se sídlem 
Nádražní 1258/22 Ostrava 702 00, IČO: 27779831 k 
zajištění zpeněžení ve veřejné dražbě těchto 
nemovitých hmotných věcí ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:

- pozemek parc.č. 2925 zastavěná plocha a nádvoří včetně 
budovy č.e. 164 na tomto pozemku, která je jeho součástí

- pozemek parc.č. 2926 zahrada

vše v k.ú.Frýdlant nad Ostravicí, obec 
Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek, včetně 
všech součástí a příslušenství, 
přípojky vody z veřejného řadu, kanalizace 
splaškové DN 150 mm včetně žumpy, kanalizace 
dešťové DN 150 mm včetně kanalizační šachtice a 
plynové přípojky DN 32


za podmínek uvedených v důvodové zprávě 
předloženého materiálu


a nevyužít služeb společnosti Ostravská aukční síň s.r.o.
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen