Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:57:13
bod č. 1. - Návrh na pověření náměstka primátora Mgr.Radima Babince k jednání jménem města ve správních řízeních jako účastníka správního řízení
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06835/RMm1418/20          .....             08

1) projednala
a odsouhlasila

návrh na změnu při uplatňování a hájení 
práv statutárního města Ostravy ve správních 
řízeních


06835/RMm1418/20          .....             08

2) pověřuje
náměstka primátora Mgr. Radima Babince

k zastupování statutárního města Ostrava v 
jednáních, týkajících se 
správních řízení jako účastníka 
správního řízení

 
Zodpovídá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora
06835/RMm1418/20          .....             08

3) pověřuje
níže uvedené náměstky primátora k 
zastupování náměstka primátora Mgr. Radima Babince 
dle bodu 2) tohoto usnesení, v době jeho nepřítomnosti, v tomto 
pořadí:


1) Mgr. Michal Mariánek

2) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

3) Ing. Vladimír Cigánek

4) Ing. Břetislav Riger

5) Mgr. Kateřina Šebestová

6) doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen