Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:55:49
bod č. 12. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o navýšení účelových příspěvků schválených v roce 2016 na rekonstrukci DJM, na PD modernizace technologií, na úpravu dílen v DAD
(Poznámka: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06833/RMm1418/20          .....             42

1) rozhodla
o navýšení účelového  příspěvku poskytnutému Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 
Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528,  na komplexní rekonstrukci Divadla 
Jiřího Myrona o 6.817 tis. Kč,z toho investiční příspěvek o 6.618 tis. 
Kč,           neinvestičního příspěvku o 199 tis. Kč,dle přílohy č. 7 
a důvodové zprávy předloženého materiálu

06833/RMm1418/20          .....             42

2) rozhodla
o navýšení účelového investičního příspěvku poskytnutému Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 
Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528,  na projektovou dokumentaci 
modernizace technologií o 4.331 tis. Kč a prodloužení termínu použití do 
31.01.2018 dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu

06833/RMm1418/20          .....             42

3) rozhodla
o navýšení účelového příspěvku poskytnutého Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 
Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na úpravu dílen v Divadle Antonína 
Dvořáka o 17 058 tis. Kč,z toho investiční příspěvek 13.189 tis. Kč,           
neinvestiční příspěvek 3.869 tis. Kč,a prodloužení termínu použití do 
30.11.2017 dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu

06833/RMm1418/20          .....             42

4) schvaluje
- z v y š u j íneinvestiční příspěvky na ORJ 160na § 3311, pol. 5331. ÚZ 1080, 
org. 4234  o   4.068 tis. Kčinvestiční příspěvky na ORJ 160na § 3311, pol. 
6351, ÚZ 1080, org. 4234  o 24.138 tis. Kč- s n i ž u j íkapitálové výdaje na 
ORJ 230na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080                   o 28.206 tis. Kč

06833/RMm1418/20          .....             42

5) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočturealizovat schválené rozpočtové opatření dle 
bodu 4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
06833/RMm1418/20          .....             42

6) schvaluje
úpravu závazných ukazatelůNárodního divadla moravskoslezského, příspěvkové 
organizace? zvýšení neinvestičních příspěvků  o   4.068 tis. Kč? zvýšení 
investičních příspěvků      o 24.138 tis. Kč
 

06833/RMm1418/20          .....             42

7) souhlasí
v souladu s čl. IX odst. 2 písm. b) zřizovací listiny Národního divadla 
moravskoslezského, příspěvkové organizace, IČO: 00100528, se změnou na 
nemovitých věcech v souvislosti s rekonstrukcí Divadla Jiřího Myrona a v 
souvislosti s úpravou dílen v provozní budově Divadla Antonína Dvořáka
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen