Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:54:50
bod č. 1.MZP - Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v odvětví kultury z důvodu legislativních změn
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06832/RMm1418/20          .....             31

1) schvaluje
platy ředitelů příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Ostravou v 
odvětví kultury s účinností od 01.07.2017 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen