Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:51:27
bod č. 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06825/RMm1418/20          .....             28

1) bere na vědomí

odstoupení XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX z funkce člena dozorčí rady 
obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

06825/RMm1418/20          .....             28

2) volí

do funkce člena XXXXXXX XXXX obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, 
a.s. místo osoby uvedené v bodu 1) tohoto usnesení
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX 
XXXXXXX

06825/RMm1418/20          .....             28

3) schvaluje
členu dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle 
přílohy č. 2  předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen