Výsledky hlasování na zasedání č. 201729 - 99. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 25.07.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 99. schůze rady města konané dne 25.07.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 48. - Projednání žádosti o podporu projektu "Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Ostrava-Michálkovice" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Michálkovice)
3 90. - Schválení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt s názvem "Rekonstrukce sportovního areálu" v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 8 8
(Pozn: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta městského obvodu Polanka nad Odrou)
4 91. - Schválení projektu, přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
5 103. - Žádost MOb Mariánské Hory a Hulváky o souhlas s přijetím dotace z dotačního programu “Bezpečnostní dobrovolník pro rok 2017” vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR za účelem podpory širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
6 104. - Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci ­ rekuperace tepla pro ZŠ Gen. Janka v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 70 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
7 107. - Schválení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt s názvem „Kontejnerové zázemí včetně sociálního zařízení na sportovišti“ v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 8 8
(Pozn: Předkládá: Stanislav Pyš, starosta městského obvodu Pustkovec)
8 9. - Zprávy ze zahraničních pracovních cest pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do Řecka (Atény) ve dnech 05.­08.04.2017, do Itálie (Benátky) ve dnech 09.-13.05.2017, do SRN (Kassel) ve dnech 07.-09.06.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Marek Pokorný, ředitel příspěvkové organizace PLATO Ostrava)
9 47. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červen 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
10 80. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb elektronických komunikací mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společnosti OVANET a. s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25857568 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
11 4. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Bulharska (Ruse) ve dnech 25.-29.07.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
12 52. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Izraele (Tel Aviv) ve dnech 8.-14.9.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
13 4.MZP - Další postup ve věci exekučního řízení Günter Steuer 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 46. - Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu - výzva společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. k zaplacení části kupní ceny a smluvních pokut, návrh na rozšíření žaloby proti žalovanému AMÁDEUS REAL, a.s. 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 81. - Návrh na stanovení termínů zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města na 1. pololetí roku 2018 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
16 82. - Předžalobní výzva - cyklostezka na ulici Srbská 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
17 5. - Smlouva o převodu dokumentů k žádosti o finanční podporu a Dohoda o postoupení části Smlouvy příkazní na zajištění služeb č. 0970/2017/OSR ze dne 3. 4. 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 12. - Poznávací cesta zahraničních novinářů a odborníků během Colours of Ostrava a Crossroads 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
19 15. - Ukončení realizace projektu "Ekotermo II A Ostrava" spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
20 16. - Zajištění bezpečnosti účastníků konference WHO - oprava objednávky 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
21 53. - Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. - návrh změny v předsednictvu spolku 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
22 72. - Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2018 v Cannes 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
23 92. - ITI ostravské aglomerace - změna výzvy k předkládání projektových záměrů, Interní postupy nositele ITI 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
24 56. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 8 8
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
25 57. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 8 8
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
26 105. - Návrh na změnu podmínek pro čerpání účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku 8 8
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
27 58. - Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
28 59. - Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
29 60. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
30 1.MZP - Návrh na jmenování Mgr. Jana Seidlera ředitelem Domova Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70631867 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
31 7. - Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
32 93. - Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
33 69. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o poskytnutí účelového investičního příspěvku na rekonstrukci pavilonu G na Černé louce včetně vybavení jevištními technologiemi 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
34 70. - Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz městským příspěvkovým organizacím z oblasti kultury na krytí dopadů legislativní změny na osobní náklady 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
35 85. - Renovace uměleckých děl 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
36 54. - Poskytnutí finančních prostředků partnerům projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II na krytí spoluúčasti 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
37 78. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací Ostravské univerzitě a Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
38 27.VZ - Veřejná zakázka "Demografická studie", poř. č. 118/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
39 3.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
40 30. - Návrh na vydání souhlasu s realizací stavby zpevněné plochy a návrh na vydání souhlasu s umístěním stožárů veřejného osvětlení na pozemcích města 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
41 31. - Návrh na souhlas s realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh-VŽ,v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k. ú. Svinov, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 32. - Návrh na přijetí prohlášení společnosti Elektro MAR a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 33. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s fyzickou osobou pro budoucího oprávněného statutární město Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 34. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN,NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 8 8
(Pozn: Hlasování o variantě A))
45 35. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností s fyzickými a právnickou osobou 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 36. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smluv o zřízení věcných břemen s OVANET a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ostravská logistická centrála a.s., UPC Česká republika, s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 37. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN 22 kV, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 38. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků společností Asental Land, s.r.o., se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., jako investorem, pro oprávněného statutární město Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 39. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic, pro Statutární město Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 40. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 41. - Návrh na přijetí daru vodovodního řadu v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava a uzavření darovací smlouvy s dárci a uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 42. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 43. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 44. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářské stavby 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 45. - Bezúplatné nabytí motorového vozidla a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 62. - Návrh na souhlas s umístěním sídla společností do budovy v areálu VTPO (k.ú. Pustkovec, obec Ostrava) a návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy Radnice města Ostravy (k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) a návrh na zrušení usnesení rady města 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 63. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 64. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví státutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro společnost CROMODORA WHEELS s.r.o. a společnost CTP Property XIV, spol. s r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 65. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro společnost GasNet, s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 66. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
61 67. - Návrh na souhlas s trvalým odnětím části pozemků v k. ú. Lhotka u Ostravy, Hrabůvka a Hošťálkovice, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 68. - Nesouhlas s trvalým vynětím části pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 71. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení NN a VN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
64 86. - Návrh na výpůjčku částí pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
65 87. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na nemovitosti v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro Městský obvod Poruba. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
66 88. - Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu do části pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro společnost Asko Invest Tschechien s.r.o., návrh na souhlas s napojením nově budované inženýrské sítě a s umístěním nově budované inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví SMO v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro společnost MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
67 94. - Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení NN 0,4 kV a podzemního vedení VN 22 kV a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
68 95. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
69 97. - Návrh na záměr města vypůjčit pozemky a části pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
70 98. - Návrh na souhlas se změnou stavby bytového domu E budovaného v rámci stavby "Nová Karolina - II. etapa - 2. část" na pozemku ve vlastnictví města v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, Souhlas s provozem bezpilotního letounu 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
71 99. - Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k.ú. Moravská Ostrava), návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava) a informace o provedeném technickém zhodnocení (areál Městské nemocnice Ostrava) 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
72 100. - Návrh na záměr města pronajmout části nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
73 102. - Návrh na změnu usnesení č. 06593/RM1418/96 ze dne 6. 6. 2017 a návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. Zábřeh-VŽ) 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
74 106. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k. ú. Vítkovice) a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k. ú. Slezská Ostrava) 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
75 12.VZ - Veřejná zakázka "Výměna střešních oken na ul. Horní 102/3033 - II", poř. č. 144/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
76 17. - Návrh Dohody o poskytnutí součinnosti v rámci stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Sokolská třída, část 1. - ul. Českobratrská" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
77 20. - Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení v souvislosti s akcí ORG 8127 Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
78 21. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby "Cyklistická stezka Proskovická, Blanická" se společnosti HOCHTIEF CZ a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
79 27. - „Rekonstrukce vodojemu Hladnov B" Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 1301/2016/OI/VZKÚ 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
80 28. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" a "Smluv o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
81 29. - Dohoda o ukončení smluvního vztahu 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
82 55. - Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
83 75. - „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého", vypracování podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby - vystavení objednávky 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
84 76. - „Rekonstrukce kanalizace v ul. Mitrovická č.p.213-205 v Ostravě - Staré Bělé". Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 2928/2016/OI/VZKÚ 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
85 84. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 1343/2013/OI/LPO ze dne 29.04.2013 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
86 1.VZ - Veřejná zakázka "Rozšíření VO Sládkova", poř. č. 120/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
87 3.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Na Záhumení a ul. U Hůry", poř. č. 132/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
88 5.VZ - Veřejná zakázka "Napojení objektu č. 164 Pstružovská", poř. č. 114/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
89 7.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na dokončení přípravy stavby "Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
90 11.VZ - Veřejná zakázka "Vodovod ul. P. Křičky", poř. č. 130/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
91 13.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Pustkovecká", poř. č. 047/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
92 14.VZ - Veřejná zakázka "Průzkum a zaměření objektů - ul. Nemocniční a Hornopolní", poř. č. 127/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
93 15.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace v ul. U Jana", poř. č. 135/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
94 16.VZ - Veřejná zakázka "Plošná kanalizace Michálkovice - pasport", poř. č. 125/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
95 17.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. Mitušova, Příborská a Foerstrova", poř. č. 136/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
96 18.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Pustkovecká (TDS+BOZP)", poř. č. 124/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
97 19.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Doplnění VO oblast Požární" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
98 21.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Želazného", poř. č. 134/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
99 22.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce stavidlové komory na odtoku do Odry", poř. č. 133/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
100 23.VZ - Veřejná zakázka "Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu", poř. č. 61/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
101 24.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní v rámci vybudování stavby "Lokality pro bikesharing" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
102 25.VZ - Náhradní výsadba dřevin 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
103 26.VZ - Veřejná zakázka "SPZ Mošnov - autobusové zastávky Mobis, Behr", poř. č. 86/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
104 32.VZ - Veřejná zakázka "Nové Lauby - zjišťovací archeologický výzkum", poř. č. 159/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
105 19. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
106 108. - Rozhodnutí o námitce autorů návrhů č. 13 k architektonicko-urbanistické soutěži na revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
107 13. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
108 18. - Návrh na vystavení objednávky na zajištění kosení nestandardních travnatých ploch v Bělském lese v majetku statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
109 50. - Návrh na uzavření Smlouvy č. 109PL8119_OV o způsobu užívání a podílu údržby v lesích zvláštního určení ve správě státního podniku Lesy České republiky na území statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
110 28.VZ - Zadání veřejné zakázky na certifikaci systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
111 51. - Změna nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Korduliak, vedoucí Živnostenského úřadu)
112 23. - Návrh na uzavření smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite s předmětnými organizacemi 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
113 26. - Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČO: 4519 3673 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
114 4.VZ - Návrh smlouvy na zajištění přístupu uživatelů základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ostrava k aplikaci Řízení školy online 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
115 9.VZ - Nákup tonerů 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
116 29.VZ - Návrh smlouvy na dodávku programového vybavení a poskytování služeb technické podpory eSpis LITE se společností ICZ a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
117 30.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k produktům společnosti NetApp se společností CDC Data s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
118 31.VZ - Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekty "Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava" a "Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava" etapa 2 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
119 14. - Plná moc na inženýrskou činnost k návrhu na úpravu dopravního značení na veřejně přístupné účelové komunikace v lokalitě ulic Jantarová, K Šalamounu, Na Prádle, Na Karolíně a náměstí Biskupa Bruna 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
120 22. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ředitelství silnic a dálnic ČR na nadlimitní čištění komunikací 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
121 25. - Neposkytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s. na zabezpečení konference TRANSPORT 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
122 8.VZ - Uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování investičního záměru stavby "Parkoviště Hlubina" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
123 3. - Návrh na uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách s PPF bankou, a.s. pro zřízení termínovaného vkladu na 24 měsíců 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
124 61. - Prodej podílových listů investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR nabytých po Pxxx Mxxxxx 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
125 83. - Úprava rozpočtu r. 2017 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
126 89. - Úprava rozpočtu 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
127 1. - Návrh na schválení výpůjčky archiválií statutárnímu městu Ostrava ­ městskému obvodu Hrabová 8 8
(Pozn: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
128 2. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválie s Muzeem umění Olomouc pro výstavu 8 8
(Pozn: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
129 2.MZP - Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru majetkového k 1.8.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
130 77. - Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů fakulty 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
131 24. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
132 6. - Žádost ing. Jxxxx Pxxxxxxx o prominutí poplatku za parkování osobního vozidla na záchytném parkovišti 8 8
(Pozn: Hlasování o variantě A))
133 8. - Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov v roce 2017 pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
134 10. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
135 11. - Návrh na nesouhlas a souhlasy ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
136 6.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž klimatizace pro školící místnost 406 Nové radnice firmě uvedené v bodě 1) předloženého návrhu usnesení 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
137 10.VZ - Návrh Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
138 79. - Návrh na úpravu organizační struktury odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a Organizačního řádu magistrátu 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., vedoucí odboru platového a personálního, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
139 20.VZ - Veřejná zakázka "Jazykové kurzy", poř. č. 105/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., vedoucí odboru platového a personálního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
140 1. ORG. - 8 8
(Pozn: Návrh na svolání mimořádné schůze rady dne 14.08.2017 v 9:30 hod.)