Výsledky hlasování na zasedání č. 201726 - 98. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 20.06.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 98. schůze rady města konané dne 20.06.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. - schválení smluv o výkonu funkce 11 11
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
4 8. - Návrh na souhlas se změnou usnesení pro přípravu projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt "Modernizace učeben ZŠ Bohumínská" 11 11
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
5 9. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 ­ MPSV státního rozpočtu 11 11
(Pozn: Předkládá: Petr Dlabal, starosta Městského obvodu Vítkovice)
6 47. - Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016" 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice)
7 50. - Souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 ­ MPSV státního rozpočtu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
8 55. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy objektu bytového domu na ul. Bartolomějská“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Lefner, starosta Městského obvodu Nová Ves)
9 48. - Návrh na prodej služebního psa 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
10 49. - Zpráva o činnosti Městské policie za měsíc květen 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
11 1.VZ - Veřejná zakázka "Nákup automobilů", poř. č. 76/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
12 5. - Vystavení objednávky na provedení záručního servisu nástavby 17 dopravních automobilů 15 MB Sprinter u vozidel jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
13 66. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Číny ve dnech 12.-24.07.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
14 45. - Smlouvy o společném vystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 51. - Souhlas s uzavřením "SMLOUVY O PARTNERSTVÍ" v rámci realizace mezinárodního projektu s názvem "AIR TRITIA" 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
16 52. - ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů 10 10
(Pozn: Hlasování o stažení materiálu)
17 53. - Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí pro projekt "Akční plán udržitelné energetiky" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 9.VZ - Schválení přípravy projektů cyklodopravy do Integrovaného regionálního operačního programu ke spolufinancování z externích zdrojů a zadání veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
19 65. - Schválení podání žádostí o dotaci pro projekty "Transformace Domova na Liščině II a Transformace Domova Barevný svět II" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
20 6. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
21 44. - Schválení přípravy a podání žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt "Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce" příspěvkové organizace Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvkové organizace)
22 2.MZP - Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče z důvodu legislativních změn 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
23 23. - Návrh na způsob krytí navýšených osobních nákladů v roce 2017 souvisejících s legislativními změnami u 9 příspěvkových organizací sociálních služeb 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
24 46. - Návrh na souhlas s vyřazením a prodejem neupotřebitelné movité věci města Ostravy ve správě Komorní scény Arény, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renáta Huserová, ředitelka Komorní scény Aréna, p.o.)
25 1.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
26 13. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava - Jih 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 14. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 15. - Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 16. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí a zpevněné plochy do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pro společnost EBG plastics CZ s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 17. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě a zpevněné plochy do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými osobami 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 18. - Návrh na souhlas s umístěním kanalizační přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými osobami 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesní s úpravou)
32 19. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 20. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 27. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 29. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o využívání sportoviště 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
36 30. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě (k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 31. - Souhlas s podnájmem bytu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 32. - Návrh nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu na ul. Pobialova 875/8, Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 33. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru v domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 34. - Návrh na uzavření dohody o zrušení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 35. - Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 36. - Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 37. - Návrh na uzavření smluv k pozemkům v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 38. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro oprávněného Callidus trading, spol. s r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 39. - Návrh na souhlas s povolením vstupu na pozemek za účelem provedení průzkumu stavebně technického podloží vozovky a chodníků ulice Emila Filly 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 40. - Návrh na souhlas s umístěním přípojek do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemních smluv 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 42. - Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci (k. ú. Moravská Ostrava) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 43. - Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitým věcem v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 61. - Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci nebo jejich části (k. ú. Moravská Ostrava) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 7. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1945/2010/OI/LPO ze dne 28.06.2010 na zpracování projektové dokumentace stavby "Koblov - plošná kanalizace" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
51 10. - "Dopravní hřiště Orebitská" - bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
52 11. - Černá louka - smlouva o převodu projektové dokumentace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
53 12. - Biskupství - smlouva o převodu provozně-architektonického řešení 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
54 56. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 05" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
55 63. - Návrh na uzavření smlouvy o věcných právech k pozemku v souvislosti se stavbou uvedenou v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
56 2.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. Solidarity", poř.č. 102/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
57 3.VZ - Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření smluvních vztahů v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu Statutárního města Ostravy pro rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
58 5.VZ - Veřejná zakázka "Komunikace U Cementárny" poř. č. 068/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
59 6.VZ - Veřejná zakázka "Sportovní hala ­ Sokolovna Svinov (PD+AD)", poř. č. 098/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
60 7.VZ - Veřejná zakázka "Domov pro seniory Hulváky - PD, IČ, AD", poř.č. 110/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
61 8.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování plánu BOZP, technický dozor stavby a koordinátora bezpečnosti pro realizaci stavby "Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
62 10.VZ - "Dopravní hřiště Orebitská" TDS + BOZP 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
63 11.VZ - Veřejná zakázka "Odstranění průsaků z nádrží aktivace ÚČOV", poř. č. 100/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
64 12.VZ - Veřejná zakázka "Léčebna dlouhodobě nemocných Ostrava - Radvanice (DPS + AD)", poř. č. 119/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
65 13.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizačních šachet ul. V Poli", poř. č. 113/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
66 14.VZ - Veřejná zakázka "Výstavba pavilonu X v areálu MNO - studie", poř. č. 91/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
67 15.VZ - Veřejná zakázka "Monitorovací šachta Slovan, ul. Opavská", poř. č. 103/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
68 16.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby "SPZ Mošnov - autobusové zastávky Mobis, Behr" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
69 18.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě K Salmovci", poř. č. 66/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
70 19.VZ - Veřejná zakázka ""Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava", poř. č. 090/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
71 2. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování územní studie "areál Vozovny - 19/2016, Ostrava - Poruba" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
72 58. - Architektonická soutěž o návrh na řešení novostavby bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
73 59. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
74 60. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD "Vrtná jáma XI" pro stavbu "Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova", k.ú. Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
75 26. - Schválení přípravy projektu a podání žádosti o poskytnutí podpory prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Výzvy č. 8/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životního prostředí na podporu opatření vyplývajících ze schválených programů zlepšování kvality ovzduší 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
76 3. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů na realizaci projektů "Zónové čištění městského obvodu MOaP", "Mechanizovaná výsadba cibulovin, realizace letničkových záhonů a realizace pokládky trvalkových koberců v MOb MOaP", "Odstranění komunálního odpadu - revitalizace části bývalého koupaliště Ostrava-Radvanice" a "Výsadba dřevin - Nová Ves u Ostravy" a neposkytnutí účelového neinvestičního transferu na realizaci projektu "Vybudování environmentální učebny v MŠO, Hornická" z Fondu životního prostředí města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
77 4. - Uzavření Dodatku č. 35 ke Koncesní smlouvě ze dne 22.12.2000, ev. č. 05691/2000/LPO 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
78 54. - Objednávka barevných tiskáren a multifunkčních tiskáren 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
79 21. - Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO za I. pololetí 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
80 25. - Úprava rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
81 57. - Dopravní podnik Ostrava a.s. - příslib uzavření Smlouvy o úvěru 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Dopravní podnik Ostrava a.s., společnost)
82 17.VZ - Zadání zpracování investičního záměru "Cyklistické propojení Ostrava, centrum - Dolní oblast Vítkovic" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
83 1. - Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
84 22. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
85 4.VZ - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1545/2017/HS/VZKÚ na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Přístřešek pro parkování a sklad hořlavých látek" v areálu garáží Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)