Výsledky hlasování na zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města
Předsedajíci: Mgr. Mariánek Konaného dne 13.06.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 97.schůze rady města konané dne 13.06.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.Tomáš Macura, MBA)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 38. - Návrh na zrušení bodu 3) usnesení RM č. 06148/RM1418/90 ze dne 18.04.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
5 47. - Souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 8 8
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
6 63. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - CYKLODOPRAVA II, pro projekt "Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty ­ ul. Muglinovská" 8 8
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonkova, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
7 64. - Návrh na souhlas s přijetím dotace v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017, podprogramu Regenerace sídlišt pro rok 2017 - RS-Ostrava, Muglinov, 4. etapa 8 8
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonkova, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
8 48. - Podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Energetické úspory bytového domu na ulici Knüpferova 1456/3 a 1455/4, Ostrava-Hulváky“ 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
9 49. - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, na realizaci akce "Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k.ú. Radvanice" 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu Radavanic a Barovice)
10 66. - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, na realizaci akce "Revitalizace sadu Kpt. Jaroše v k.ú. Bartovice 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice)
11 61. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání dotace v rámci "Podmínek dotačního programu na podporu sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu" pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
12 62. - Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádostí o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty "Energetické úspory v BD Chelčického 10" a "Energetické úspory v BD Úprkova 11" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
13 65. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 ­ MPSV státního rozpočtu 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
14 67. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci pro projekt "Stavební úpravy obytného objektu č.p.545 v Polance nad Odrou" 9 9
(Pozn: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta městského obvodu Polanka nad Odrou)
15 7. - Návrh Dohody o zajištění odborné praxe na pracovišti mezi statutárním městem Ostrava a Střední odbornou školou ochrany osob a majetku s.r.o., Karviná-Hranice a Ostrava-Poruba 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
16 35. - Návrh na udělení Ceny města Ostravy U.B. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
17 36. - Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města na nákup sanitního vozidla pro potřebu územního odboru Ostrava Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
18 37. - Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 5. července 2017 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A))
19 46. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
20 71. - Informace o vyřízení dotazu a podnětu člena zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, Ph.D., vznesených na 26. zasedání zastupitelstva města dne 10. května 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
21 1. - Ukončení realizace projektu "Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice" spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
22 51. - Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (Gravitační odvodnění Hrušova) 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
23 20. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě (k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
24 72. - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dohody o podmíněném prominutí dluhu k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka) 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
25 50. - Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) na projekt "Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace" a "Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
26 30. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Pražák, DiS, předseda komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti)
27 33. - Přijetí a použití státní účelové dotace včetně schválení finanční participace města v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
28 54. - Návrh na změnu podmínek pro čerpání účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
29 75. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: MUdr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava)
30 59. - Návrh na uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci projektů "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě", "Přístavby Domu umění - Galerie 21. století" a "Výstavby nového koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
31 55. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro období 2017-2018 v oblasti sportu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise sportu a volného času)
32 26. - Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových dotací obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.)
33 8. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.)
34 10. - Program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017 - 2018 v oblasti sportu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
35 12. - Žádost Českého volejbalového svazu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na realizaci významné mezinárodní sportovní akce „Final Four FIVB Volleyball World Grand Prix ve volejbalu žen" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
36 56. - Uzavření smlouvy o spolupráci při uspořádání olympijského parku Ostrava 2018 s Českým olympijským výborem a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
37 60. - Žádost BUVI Promotion s.r.o. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na projekt XIII. Festival dřeva, MČR STIHL«TIMBERSPORTS«CZECH SERIES Ostrava 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
38 1.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
39 2.MZP - Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
40 58. - Dohoda o vypořádání smluvního vztahu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
41 13. - Návrh koupit věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 15. - Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 16. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 17. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 18. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na nemovitosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod Ostrava - Jih 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 19. - Návrh na souhlas se změnou užívání prostoru v budově čp. 1823 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 21. - Návrh na záměr města prodat či neprodat pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Sokolská třída) 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A))
48 22. - Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 1913/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 23. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městským obvodům Petřkovice, Nová Bělá, Svinov a návrh na schválení Dodatku č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Čtyřlístek 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 24. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 27. - Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
52 28. - Návrh na vyřazení majetku statutárního města Ostravy pronajatého společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., rozhodnutí o neupotřebitelnosti majetku, odúčtování z účetní a operativní evidence, likvidaci a rozhodnutí o přebytečnosti majetku 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 29. - Návrh na prodej pozemku společnosti MIKES s.r.o. k.ú. Svinov, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 31. - Návrh na záměr města neprodat pozemek p.p.č. 116, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 32. - Návrh na odstoupení od kupní smlouvy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na neprominutí smluvní pokuty 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 40. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 41. - Souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský Les 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 42. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 44. - Návrh na souhlas s trvalým vynětím části pozemků v k. ú. Bartovice, obec Ostrava a souhlas s pořádáním akce v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 45. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy, návrh na uzavření dodatku č. 1 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
61 57. - Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 69. - Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu na nemovitosti v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 70. - Návrh se záborem veřejné zeleně - návrh na souhlas s užíváním veřejného prostranství 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
64 73. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
65 74. - Návrh vložit nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava (areál BAZALY) a v k. ú. Zábřeh nad Odrou (lokalita ul. Starobělská), vše obec Ostrava, do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 9 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
66 76. - Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh odejmout pozemky(vše v .ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 9 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
67 4. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
68 14. - Předchozí souhlas rady města k výpůjčce nemovitostí v majetku města svěřených městskému obvodu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
69 77. - Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Magre Šrámka v Ostravě 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
70 3. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
71 9. - Návrh na uzavření smluvních vztahů při zřízení věcných břemen - služebností přípojek nízkého napětí pro informační panely vybudované v rámci stavby ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I.fáze 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
72 25. - Návrh na uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Transformace Domova na Liščině II" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
73 1.VZ - Komunikace U Cementárny - návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (TDS, BOZP) 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
74 3.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu a kanalizace ul. Zeyerova", poř. č. 101/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
75 4.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbu "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch" v Ostravě - Zábřehu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
76 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodová - úprava chráničky", poř. č. 115/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
77 6.VZ - Veřejná zakázka "Přednádraží Ostrava - Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní (PD+AD+IČ)" poř. č. 045/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
78 9.VZ - Veřejná zakázka "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch" poř. č. 095/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
79 10.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly", poř. č. 108/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
80 11.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace ul. Krmelínská - pasport", poř. č. 104/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
81 12.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova", poř.č. 49/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
82 13.VZ - Veřejná zakázka "Splašková kanalizace ul. Husarova", poř. č. 99/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
83 14.VZ - Veřejná zakázka "Divadlo loutek Ostrava - fasáda, okna, dřevěné prvky (PD+AD)", poř. č. 97/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
84 15.VZ - Veřejná zakázka "Nová radnice - trafostanice", poř. č. 12/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
85 16.VZ - Nová radnice - projekt rekonstrukce vrátnic 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
86 18.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava" 9 9
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
87 19.VZ - Veřejná zakázka "Opevnění bermy řeky Ostravice", poř. č. 48/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
88 2. - Financování přepojování kanalizačních přípojek při výstavbě oddílné kanalizace, kde je investorem statutární město Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
89 6. - Zrušení usnesení rady města č. 03200/RM1418/47 ze dne 9. 2. 2016, kterým rada souhlasila se spolufinancováním protipovodňového opatření "Kaskáda dvou suchých nádrží ve Vřesině na vodním toku Porubka" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
90 11. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených rozptylových podmínek (během vyhlášení smogové situace)" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
91 39. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
92 43. - Informace o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 9 9
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
93 34. - Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 17.12.2003 - pohledávky statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
94 52. - Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
95 53. - Úprava rozpočtu r. 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
96 5. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
97 2.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně v roce 2017 v rámci projektu "Zelená osa Vítkovic" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
98 7.VZ - "Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2018“, poř. č. 122/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
99 8.VZ - "Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2018“, poř. č.123/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)