Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:20:58
bod č. 2.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně v roce 2017 v rámci projektu "Zelená osa Vítkovic"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06734/RM1418/97          .....             84

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
údržbu zeleně v roce 2017 na pozemcích, které byly 
Statutárnímu městu Ostrava vypůjčeny dle Smluv o výpůjčce 
ev. č. 2576/2011/MJ, 2577/2011/MJ, 2578/2011/MJ a 2579/2011/MJ ze dne 
27.11.2011 v rámci projektu "Zelená osa 
Vítkovic" (lokalita Vítkovice - dceřiné společnosti, 
Dolní oblast a Horní oblast) společnosti: 

VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava

za celkovou cenu 230.508,- Kč bez DPH, dle jednotlivých 
cenových nabídek přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

06734/RM1418/97          .....             84

2) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu objednávky na údržbu zeleně v roce 2017 v rámci 
projektu "Zelená osa Vítkovic"

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 16.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro