Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:18:14
bod č. 53. - Úprava rozpočtu r. 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06732/RM1418/97          .....             07

1) rozhodla
o poskytnutí finančních prostředků

a) ve výši Kč 342 612,-- městskému obvodu Slezská 
Ostrava na zpracování projektové dokumentace na 
stavební úpravu chodníku na ul. 
Michálkovická a stavební úpravu chodníku ul. 
Těšínská

b) 10 375 tis.Kč městskému obvodu Radvanice a Bartovice na akci 
"Sídelní zeleň - Fryštátská v 
k.ú. Radvanice" (4 717 tis.Kč) a akci "Stavební 
úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. 
Těšínská 41" (5 658 tis.Kč)

06732/RM1418/97          .....             07

2) schvaluje
a) odpisový plán příspěvkové organizace PLATO 
Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) úpravu závazného ukazatele - 
zvýšení neinvestičního příspěvku o 173 
tis.Kč

06732/RM1418/97          .....             07

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 1 092 tis.Kč (A.1.)

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
příjmy

na §m 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 522 o 47 tis.Kč (C.4.)

- běžné výdaje

na § 3745, pol. 5169, ORJ 300, ÚZ 3637, org. 55000000 o 6 tis.Kč 
(C.2.)

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 47 tis.Kč (C.4.)

- kapitálové výdaje

(C.1.) na ORJ 230, § 3322, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8211 o 145 tis.Kč

                § 2321, pol. 6121, org. 7086 o 100 tis.Kč

                               org. 7317 o 900 
tis.Kč

     na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7086 o 11 tis.Kč  

na § 3639, pol. 6121, ORJ 136 o 221 tis.Kč (C.3.)

- neinvestiční transfery

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 1 092 tis.Kč 
(A.1.)

na § 3315, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 4250, org. 4250 o 173 tis.Kč 
(E.1.)

- investiční transfery

na § 3326, pol. 6359, ORJ 200 o 135 tis.Kč (C.6.)

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

(C.5.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 503 o 252 tis.Kč

                               ÚZ 92, org. 
503 o 91 tis.Kč 

(E.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 517 o 4 717 
tis.Kč

                                     
org. 617 o 5 658 tis.Kč

s n i ž u j í

- běžné výdaje

na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 6 tis.Kč (C.2.)

(C.3.) na ORJ 136, § 4373, pol. 5152 o 170 tis.Kč

                      pol. 5169 o 51 tis.Kč

na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 135 tis.Kč (C.6.)

- kapitálové výdaje

(C.1.) na ORJ 230, § 2334, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7272 o 145 tis.Kč

                § 2321, pol. 6121, org. 7081 o 1 000 tis.Kč

                               org. 7086 o 11 
tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 105 tis.Kč

                § 2219, pol. 6121, org. 3129 o 147 tis.Kč

                § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8114 
o 91 tis.Kč

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 173 tis.Kč (E.1.)

- rezerva na předfinancování a spolufinancování 
projektů městských obvodů

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330 o 10 375 tis.Kč (E.2.)

Městský obvod Slezská Ostrava (C.5.)

- zvýší převody mezi stautárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93 o 252 tis.Kč

                  ÚZ 92 o 91 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na PD stavební 
úpravy chodníku na ul. Michálkovická

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 149 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na PD stavební 
úpravy chodníku na ul. Těšínská

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 103 tis.Kč

                  ÚZ 92 o 91 tis.Kč

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.2.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517 o 4 717 tis.Kč

                          org. 617 o 5 658 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na akci 
"Sídelní zeleň - Fryštátská v 
k.ú. Radvanice"

a § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx o 4 717 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
8775 - SÚ a přístavba hasičské stanice na ul. 
Těšínská 41

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 5 658 tis.Kč


06732/RM1418/97          .....             07

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro