Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:15:59
bod č. 39. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06728/RM1418/97          .....             80

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy ve výši 3 425 231 Kč Moravskoslezskému 
kraji, IČ: 708 90 692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na 
spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji", dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu

06728/RM1418/97          .....             80

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje

na § 3716, pol. 5909, ORJ 190 
................................................. o 3 426 tis. Kč.

- zvyšují investiční transfery

na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 
................................................. o 3 426 tis. Kč.

06728/RM1418/97          .....             80

3) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451

a

Moravskoslezským krajem, 28. října 117 702 18 Ostrava, IČO: 708 
90 692 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

06728/RM1418/97          .....             80

4) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 
3) tohoto usnesení a ke schválení návrh dle bodu 2) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro