Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:15:30
bod č. 11. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených rozptylových podmínek (během vyhlášení smogové situace)"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06727/RM1418/97          .....             80

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
450.000 Kč právnické osobě: Zdravotní ústav se 
sídlem v Ostravě, IČO: 71009396, se sídlem 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, Partyzánské 
náměstí 2633/7 na realizaci projektu "Identifikace původců 
znečištění ovzduší za zhoršených 
rozptylových podmínek (během vyhlášení 
smogové situace)" dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

06727/RM1418/97          .....             80

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje financování

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ................................ o 450 tis. 
Kč

- zvyšují neinvestiční transfery cizím 
příspěvkovým organizacím

§ 3716, pol. 5339, ÚZ 1030, ORJ 190 ................... o 450 tis. 
Kč

06727/RM1418/97          .....             80

3) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení 
návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro