Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:12:57
bod č. 18.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava"
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06723/RM1418/97          .....             05

1) schvaluje
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na 
zpracování architektonické studie, jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace a výkonu inženýrské 
činnosti, výkonu činnosti koordinátora BOZP včetně výkonu 
autorského dozoru po dobu realizace rekonstrukce / konverze objektu 
městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava, zpracovanou 
společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, 
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu s 
úpravou

06723/RM1418/97          .....             05

2) rozhodla
v souladu se Smlouvou o poskytování služeb administrace 
zadávacího řízení č. 1645/2017/OI/VZKÚ na 
výkon zadavatelské činnosti, směřující k 
zadání veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro 
účely galerie Plato Ostrava“, podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, aby společnost 
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem 
Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO: 28305043, zajistila jménem 
statutárního města Ostravy úkony zadavatelské 
činnosti podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v jednacím řízení bez 
uveřejnění vedeném se třemi účastníky, 
vztahující se k veřejné zakázce na výběr 
projektanta stavby „Rekonstrukce historické budovy 
bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava“ dle 
podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle 
bodu 1) tohoto usnesení s úpravou

06723/RM1418/97          .....             05

3) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek a 
hodnotící komisi s oprávněním jednat s 
účastníky, posuzovat a hodnotit předběžné 
nabídky/nabídky/návrhy ze strany účastníků 
ve složení: 

1) Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města Ostravy

2) JUDr. Lukáš Semerák, člen Rady města Ostravy

3) Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora

4) Ing. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativní a 
právní

5) Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí odboru Útvar 
hlavního architekta MMO

6) Mgr. Milan Šebesta, LL.M., jednatel společnosti MT Legal s.r.o., 
advokátní kancelář

náhradníci:

1) Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora

2) Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora

3) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora

4) Mgr. Vladimír Plutko, zastupující vedoucí 
oddělení právního

5) Ing. Miroslav Křídlo, MPA, vedoucí oddělení 
územního plánu a památkové péče

6) Mgr. Martin Látal, advokát společnosti MT Legal s.r.o., 
advokátní kancelář


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro