Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:11:31
bod č. 16.VZ - Nová radnice - projekt rekonstrukce vrátnic
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06722/RM1418/97          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby, včetně výkonu autorského dozoru 
při realizaci díla "Nová radnice - rekonstrukce 
vrátnic" mezi objednatelem: statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám.č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
zhotovitelem:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 
05725647

dle přílohy č.1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro