Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:09:59
bod č. 13.VZ - Veřejná zakázka "Splašková kanalizace ul. Husarova", poř. č. 99/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06719/RM1418/97          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby nazvané 
„Ul. Husarova - nová stoka DN 250“, v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:

HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČO: 47666374

za cenu nejvýše přípustnou 1.891.208,90 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro