Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:08:47
bod č. 11.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace ul. Krmelínská - pasport", poř. č. 104/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06717/RM1418/97          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zpracování pasportu 
nalezené kanalizace v ulici Krmelínská v k.ú. 
Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:

ČIPOS Ostrava a.s.

se sídlem: Harantova 1748/25, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 28706391

za cenu nejvýše přípustnou 551.300,65 Kč bez DPH
 


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro