Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:05:42
bod č. 4.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbu "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch" v Ostravě - Zábřehu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06712/RM1418/97          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy příkazní na výkon 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na 
stavbu "Výstavba vrtulníkového hangáru v 
areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných 
ploch" v Ostravě - Zábřehu s příkazníkem:

Sdružení TDS s.r.o.

Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 28639707

za cenu nejvýše přípustnou 188.000,- Kč bez DPH + DPH v 
zákonné výši

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro