Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:04:38
bod č. 1.VZ - Komunikace U Cementárny - návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (TDS, BOZP)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06710/RM1418/97          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zajištění technického dozoru stavebníka, 
zpracování plánu BOZP a koordinátor BOZP na stavbu 
"Komunikace U Cementárny" se zhotovitelem:

Hi - 2 ing, s.r.o. se sídlem 28. října 770/6, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČO: 01535927

za cenu nejvýše přípustnou 192 500,- bez DPH + DPH v 
zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro