Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:04:11
bod č. 25. - Návrh na uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Transformace Domova na Liščině II"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06709/RM1418/97          .....             05

1) rozhodla
 o uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou 
"Transformace Domova na Liščině II" mezi budoucím 
povinným:

Moravskoslezský kraj

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 70890692

zastoupený z pověření hejtmana kraje

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací,

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO: 00095711

a

budoucím oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku parc.č. 856/1 v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava dle 
přílohy č.2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro