Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:03:08
bod č. 3. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06707/RM1418/97          .....             05

1) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Petřkovice - kanalizační stoka T, 
odkanalizování obce" mezi povinným:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 70890021

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 1957/1 a parc.č. 1958/5 v k. ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


06707/RM1418/97          .....             05

2) rozhodla

o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Petřkovice - kanalizační stoka T, odkanalizování obce" mezi 
vlastníkem:HXXXXXXXX VXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku 
parc.č. 650 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu

06707/RM1418/97          .....             05

3) rozhodla

o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Petřkovice - kanalizační stoka T, část B -  II. a III. etapa" mezi 
vlastníky:ChXXXXX RXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku 
parc.č. 682 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu

06707/RM1418/97          .....             05

4) rozhodla

o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Petřkovice - kanalizační stoka T,  část B -  II. a III. etapa" mezi 
vlastníky:PXXXXXXX DXXXX, Ing.PXXXXXXXXX MXXXXXX, Mgr.XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 
30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části 
pozemku parc.č. 729, parc.č. 728/22 a parc.č. 728/20 v k. ú. Petřkovice u 
Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

06707/RM1418/97          .....             05

5) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Stará Bělá - propojení 
stávající kanalizace na sběrač D" mezi 
povinným:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 70890021

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 3831/1, parc.č. 3831/57 v k.ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu


06707/RM1418/97          .....             05

6) rozhodla

o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Stará 
Bělá - propojení stávající kanalizace na sběrač D" mezi vlastníky:Ing. BXXXX 
MXXXXXXXMgr. RXXXXX MXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX 
XXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 
00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 
600/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava  dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro