Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:59:26
bod č. 4. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06704/RM1418/97          .....             89

1) vydává
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) 
obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
dle předloženého materiálu za podmínky, že město Ostrava 
uhradí maximálně 50% z celkové kupní ceny, 
maximálně však do výše 1.500.000,- Kč


06704/RM1418/97          .....             89

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - výdaje

na § 6330 položka 5347 ORJ 120 ÚZ 3500 org 605 o 1.500.000,- Kč

snižuje rozpočtová rezerva

na § 6409 položka 5901 ORJ 120 o 1.500.000,- Kč.

Městský obvod Poruba

zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330 položka 4137 ÚZ 3500 org 605 o 1.500.000,- Kč.

zvýší kapitálové výdaje na 
výkupy nemovitostí

na § 3639 položka 61xx ÚZ 3500 o 1.500.000,- Kč


06704/RM1418/97          .....             89

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro