Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:58:45
bod č. 76. - Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh odejmout pozemky(vše v .ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06703/RM1418/97          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout na straně statutárního města Ostrava o koupi budovy 
č.p. 3204, způsob využití obč. vyb., nacházející se 
na pozemku parc. č. 1942, zastavěná plocha a nádvoří, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Ostrava na listu vlastnictví č. 1785 pro katastrální 
území Moravská Ostrava, obec Ostrava, část obce 
Moravská Ostrava včetně příslušenství (shora 
uvedená budova se fakticky nachází na nově 
označeném pozemku parc. č. 1942, který dle geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku č. 5708-34/2017 ze dne 21. 2. 2017 
vznikl z původního pozemku parc. č. 1942 a z části pozemku parc. 
č. 1948, označené geometrickým plánem jako díl a, 
dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, dle přílohy č. 
10 předloženého materiálu nebo na základě jiného 
geometrického zaměření pozemků, na kterých budova č.p. 
3204 stojí, může dojít ke změně parc. č. pozemků, na 
kterých tato budova stojí) od podílových 
spoluvlastníků Stanislava Dobiáše, rok nar. 1965, bytem 
npor. Loma 1392, 742 58 Příbor (podíl ¾) a Nikoly 
Rybáře, rok nar. 1977, bytem Selská 1313/71, 736 01 
Havířov (podíl ¼) za celkovou cenu ve výši 
37.950.000,- Kč s odůvodněním odchylky od ceny v daném 
místě a čase obvyklé dle důvodové zprávy

a rozhodnout o uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o prosté 
správě majetku za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě předloženého materiálu a dle příloh č. 6 a 
č. 7 předloženého materiálu

06703/RM1418/97          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout odejmout nemovité věci, a to pozemek parc. č. 
1942, zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 1948 zastavěná plocha a 
nádvoří, zbořeniště, oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za podmínky a k 
okamžiku uzavření kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení

06703/RM1418/97          .....             08

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje

ORJ 137, §3639, pol. 6130, org. 8323 o 27 tis. Kč

- zvyšují se běžné výdaje

ORJ 137, § 3639, pol. 5192 o 27 tis. Kč

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření 
kupní smlouvy a smlouvy o prosté správě majetku dle bodu 
1) přeloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
06703/RM1418/97          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se