Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:55:36
bod č. 73. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06701/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí

s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu, a to
pozemek parc. č. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům 
č.p. 3039 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytovou jednotku 
vymezenou ve smyslu zák. 72/1994Sb. K této  jednotce příslušejí spoluvlastnické 
podíly na společných částech budovy. Bytová jednotka číslo 3039/16, podíl na 
společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 5845/174204, do 
vlastnictví XXXX XXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX 
XXXXXXXX za kupní cenu 498.782,50 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé dle důvodové zprávy
 

06701/RM1418/97          .....             08

2) souhlasí

s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu, a to
pozemek parc. č. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům 
č.p. 3038 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytovou jednotku 
vymezenou ve smyslu zák. 72/1994Sb. K této  jednotce příslušejí spoluvlastnické 
podíly na společných částech budovy. Bytová jednotka číslo 3038/4, podíl na 
společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 3336/99379, do 
vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, r.č. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX 
XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX za kupní cenu 282.098,00 Kč, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé dle důvodové 
zprávy

06701/RM1418/97          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit návrh na záměr prodat 
nemovitosti dle bodů 1)  a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro