Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:55:13
bod č. 70. - Návrh se záborem veřejné zeleně - návrh na souhlas s užíváním veřejného prostranství
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06700/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí
s užíváním veřejné zeleně a veřejného 
prostranství ve správě městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, pozemku parc. č. 436 - zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, 
příspěvková organizace, se sídlem Sokolská 
třída 26, 702 00, Ostrava, IČO 68917066


ve dnech 


od13.6.2016 do 10.9.2017 za účelem konání sportovně - 
společensko - kulturní akce "Písek v centru"


dle zákresu ve snímku, který je součástí 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro