Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:54:07
bod č. 57. - Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06698/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu

části pozemku parc. č. 434/7, o výměře 130 m2, označené 
jako díl p,

sloučené do pozemku nově označeného jako pozemek parc. č. 434/12 
o výměře 153 m2, dle geometrického plánu č. 725-176a/2010, 
vyhotoveného pro k. ú. Proskovice, obec Ostrava, v roce 2010

části pozemku parc. č. 796/8, o výměře 12 m2, označené 
jako díl a,

části pozemku parc. č. 797/39, o výměře 417 m2, označené 
jako díl c,

části pozemku parc. č. 807/50, o výměře 303 m2, označené 
jako díl d,

všechny sloučené do pozemku nově označeného jako pozemek 
parc. č. 797/77 o výměře 946 m2, dle geometrického plánu 
č. 725-176b/2010, vyhotoveného pro k. ú. Proskovice, obec 
Ostrava, v roce 2010

a pozemku parc. č. 828/63

vše v k. ú. Proskovice, obec Ostrava,

ve vlastnictví České republiky, ve správě 
Státního pozemkového úřadu, podle § 7 odst. 2 
písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění 
účinném ke dni 31. 7. 2016 (viz. přechodná 
ustanovení Čl. II zákona č. 185/2016 Sb.)

s Českou republikou - Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,

kterou zastupuje: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava, IČO: 01312774

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


06698/RM1418/97          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit návrh dle bodu 1) tohoto 
usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro