Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:53:40
bod č. 45. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy, návrh na uzavření dodatku č. 1
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06697/RM1418/97          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k 
pozemku parc. č. 469/2 - zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 124 m2 v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín

s Moravskoslezskou krajsou radou Asociace TOM ČR, se sídlem Na 
Mýtě 1556/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 706 31 514

za účelem užívání pozemku zastavěného 
stavbou, za nájemné ve výši 13 Kč/m2/rok, tj. 1612 
Kč ročně

na dobu neurčitou

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

06697/RM1418/97          .....             08

2) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k 
nájemní smlouvě ev. č. 2009/2016/MJ ze dne 14. 7. 2016, 
jejím předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 1448/22 
- ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 132 m2 v k. 
ú. Vítkovice, obec Ostrava

s Národním zemědělským muzeem, s. p. o., se sídlem 
Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7-Holešovice, IČO 750 75 741

kterým dojde ke změně v:

- čl. VI. odst. 3 - a to ke změně doby předání části 
pozemku z 12 měsíců na 24 měsíců

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro