Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:53:13
bod č. 44. - Návrh na souhlas s trvalým vynětím části pozemků v k. ú. Bartovice, obec Ostrava a souhlas s pořádáním akce v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06696/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí
s trvalým vynětím části pozemků:

- parc. č. 193/3 - orná půda o výměře 15 m2

- parc. č. 194 - trvalý travní porost o výměře 383 m2

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice, ze zemědělského půdního fondu

v rámci stavby "Novostavba bytového domu včetně 
přípojek inženýrských sítí, 
zpevněných ploch a příjezdové komunikace"

pro společnost DUO STAV, s. r. o., se sídlem U lučního 
mlýna 1044/12, Kateřinky, 747 05 Opava, IČO 253 57 522


dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu

06696/RM1418/97          .....             08

2) souhlasí
s pořádáním akce "POZOÓÓÓR, 
START !!!"

na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda

- parc. č. 3457/3 - zastavěná plocha a nádvoří

- parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace

pro Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava, 
příspěvková organizace, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 
00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 750 80 559

dne 22. 6. 2017 v době od 9.00 - 12.00 hodin

dle přílohy č. 2/1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro