Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:52:43
bod č. 42. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06695/RM1418/97          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele

uzavřít smlouvu o výpůjčce na část pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 696/1, 
vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené o výměře 498 m2 v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava (ul. K Nadjezdu)

s Moravskoslezským krajem

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 70890692

na straně vypůjčitele

zastoupeným:

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací

se sídlem Ostrava, Úprkova 795/1, PSČ 702 23

IČO: 00095711

za účelem vybudování a užívání 
silniční kanalizace v předmětu výpůjčky v rámci realizace 
stavby "Silnice II/478 Ostrava, prodloužená ulice Mostní I. 
etapa", na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 
2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro