Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:52:16
bod č. 41. - Souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský Les
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06694/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 9  ve 2. NP bytového domu 
č.p. 3039, který je součástí pozemku parc.č. 126/15, zastavěná plocha a 
nádvoří, v  k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ul. Horní č.or. 114, 
Ostrava-Bělský Les,
mezi nájemcem paní AXXXXXX VXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXX, a podnájemcem Ing. PXXXXX BXXXXXXX, rok narození XXXXX  trvale 
bytem XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, na dobu neurčitou od udělení 
souhlasu radou města,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro