Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:51:52
bod č. 40. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06693/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 1947/3 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

06693/RM1418/97          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v 
k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Poruba, a to části pozemku parc.č. 3751/9, které jsou dle 
geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro 
k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, odděleny a nově označeny jako pozemek 
parc.č. 3751/255 o výměře 16 m2 a parc.č. 3751/256 o výměře 30 m2

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

06693/RM1418/97          .....             08

3) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 
3751/230

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

06693/RM1418/97          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 
4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro