Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:51:20
bod č. 32. - Návrh na odstoupení od kupní smlouvy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na neprominutí smluvní pokuty
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06692/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy o 
předkupním právu, uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a společností COPERSA corporation s.r.o., se 
sídlem Hlučínská 148/26, Přívoz, 702 00, Ostrava, 
IČO: 285 97 125, jejíž předmětem je pozemek parc. č. 1581/73 v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 a 
přílohy č. 7 předloženého materiálu

06692/RM1418/97          .....             08

2) projednala
žádost společnosti COPERSA corporation s.r.o., se sídlem 
Přívoz, Hlučínská 148/26, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČO: 285 97 125, týkající se prominutí 
smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč

06692/RM1418/97          .....             08

3) nesouhlasí
s prominutím smluvní pokuty uplatněné vůči 
právnické osobě COPERSA corporation s.r.o., se sídlem 
Hlučínská 148/26 Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 285 97 125 
za nesplnění povinnosti vybudovat polyfunkční objekt s 
bytovými jednotkami, nebytovými prostory pro služby a 
kanceláře a parkovacími prostory v 1. podzemním a 1. 
nadzemním podlaží dle kupní smlouvy a smlouvy o 
předkupním právu ev. č. 0442/2010/MJ ze dne 9. 2. 2010, ve 
výši 300.000,- Kč 

06692/RM1418/97          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení 
zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro