Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:50:22
bod č. 29. - Návrh na prodej pozemku společnosti MIKES s.r.o. k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06690/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí
s prodejem části pozemku parc.č. 1913/7 v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava o výměře 151 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 2722-3/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov 
označená jako nový pozemek parc.č. 1913/222 v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava, společnosti MIKES s.r.o., se sídlem Jelínkova 20/1, 
Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 48397041

za kupní cenu 146.168,-Kč, včetně DPH

a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je 
přílohou č. 4 předloženého materiálu s uzavřením 
kupní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu


06690/RM1418/97          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit tento návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k 
rozhodnutí zastupitelstvu města

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro