Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:49:49
bod č. 28. - Návrh na vyřazení majetku statutárního města Ostravy pronajatého společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., rozhodnutí o neupotřebitelnosti majetku, odúčtování z účetní a operativní evidence, likvidaci a rozhodnutí o přebytečnosti majetku
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06689/RM1418/97          .....             08

1) projednala
návrh Likvidační komise vodohospodářského majetku 
pronajatého Ostravským vodárnám a 
kanalizacím a.s. na  vyřazení  majetku  
statutárního města Ostravy v celkové 
pořizovací ceně 13.498.910,00 Kč, z nájmu společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.


06689/RM1418/97          .....             08

2) rozhodla
v souladu s čl. 4.5. Koncesní smlouvy, ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 
22.12.2000, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem 
Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 729 71, 
IČ 45193673, vyřadit z nájmu této společnosti majetek 
statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 
ceně 13.498.910,00 Kč dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 


06689/RM1418/97          .....             08

3) zmocňuje
vedoucího odboru majetkovéhok podepsání protokolů o vyřazení majetku z nájmu 
Ostravských vodáren a kanalizací a.s. dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 16.06.2017
06689/RM1418/97          .....             08

4) rozhodla
na základě návrhu Likvidační komise 
vodohospodářského majetku pronajatého 
statutárním městem Ostrava společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. o neupotřebitelnosti majetku v 
pořizovací ceně 3.611.795,00 Kč dle přílohy č. 2a) 
předloženého materiálu a o likvidaci majetku v pořizovací 
ceně 1.213.409,,00 Kč dle přílohy č. 2b) předloženého 
materiálu


06689/RM1418/97          .....             08

5) rozhodla
na základě návrhu Likvidační komise 
vodohospodářského majetku pronajatého 
statutárním městem Ostrava společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. o neupotřebitelnosti majetku a o jeho 
likvidaci v pořizovací ceně 8.592.293,00 Kč dle přílohy č. 2 c) 
předloženého materiálu


06689/RM1418/97          .....             08

6) rozhodla
o přebytečnosti majetku v celkové pořizovací ceně 81.413,00 Kč 
dle přílohy č. 2 d) předloženého materiálu


06689/RM1418/97          .....             08

7) ukládá
vedoucímu odboru majetkového

zajistit všechny úkony související s 
vyřazením majetku v celkové pořizovací ceně 3.611.795,00 
Kč uvedeného v příloze č. 2a) předloženého 
materiálu z účetní a operativní evidence

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 31.08.2017
06689/RM1418/97          .....             08

8) ukládá
předsedovi Likvidační komise vodohospodářského majetku 
pronajatého Ostravským vodárnám a 
kanalizacím a.s., zřízené radou města,

zajistit provedení fyzické likvidace majetku v celkové 
pořizovací ceně 1.213.409,00 Kč uvedeného v příloze č.2b) 
předloženého materiálu a vyhotovit protokol o provedené 
likvidaci majetku

Zodpovídá: Ing. David Kutý, předseda likvidační komise
Termín: 31.08.2017
06689/RM1418/97          .....             08

9) ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy

zajistit všechny úkony související s 
fyzickým převzetím majetku dle bodu 5) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 31.08.2017
06689/RM1418/97          .....             08

10) ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy

zajistit fyzickou likvidaci a vyhotovit zápis o provedené 
likvidaci dle bodu 5) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 31.12.2020
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro