Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:49:11
bod č. 27. - Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06688/RM1418/97          .....             08

1) projednala
návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině ze dne 25. 5. 2016 
právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková 
organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 
Ostrava, IČO 71294538, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, kterým se odnímají z hospodaření 
nemovité věci v celkové pořizovací ceně  2 050 858,52 
Kč:

- pozemek parc. č. 1960/8, ostatní plocha, ostatní komunikace k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  v pořizovací ceně 579 
042,52 Kč

- venkovní osvětlení, (SO 9 v rámci stavby " 
Areál BAUHAUS") na poz. parc. č. 1960/8, k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, v pořizovací ceně 375 953,00 Kč

- zpevněné plochy, (SO 4 v rámci stavby " Areál 
BAUHAUS") vč. odvodnění na poz. parc. č. 1960/8, k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, v pořizovací ceně 1 095 863,00 Kč

06688/RM1418/97          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 25. 5. 2016 
právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


06688/RM1418/97          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku 
č. 4 ke zřizovací listině ze dne 25. 5. 2016 právnické 
osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace, dle bodu 2) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
06688/RM1418/97          .....             08

4) svěřuje
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím 
vedoucího odboru hospodářské správy

podepsal protokol o předání a převzetí nemovitých 
věcí dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky,

že zastupitelstvo města schválí dodatek č. 4 dle bodu 2) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro