Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:48:13
bod č. 24. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06687/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí
s návrhem

koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava, a to: 

- spoluvlastnický podíl ve výši  6/26 pozemku 
parc. č. 1566/7

- spoluvlastnický podíl ve výši  6/14 pozemku 
parc. č. 1735

- spoluvlastnický podíl ve výši  1/33 pozemku 
parc. č. 1167/131

- spoluvlastnický podíl ve výši  1/33 pozemku 
parc. č. 1617/1

- spoluvlastnický podíl ve výši  1/33 pozemku 
parc. č. 1628/3

- spoluvlastnický podíl ve výši  1/33 pozemku 
parc. č. 1641/3

- spoluvlastnický podíl ve výši  6/12 pozemku 
parc. č. 1696/2

- spoluvlastnický podíl ve výši 24/48 pozemku 
parc. č. 1707

od vlastníka: 

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu PRIOR – Severomoravské OD Ostrava v likvidaci, 
státní podnik, se sídlem Hrabákova 1861/1, 702 00 
Moravská Ostrava, IČO: 001 57 325

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 30.000,- Kč

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní 
smlouvy

06687/RM1418/97          .....             08

2) ukládá
vedoucímu odboru majetkového

vyzvat Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu PRIOR – Severomoravské OD Ostrava v likvidaci, 
státní podnik, se sídlem Hrabákova 1861/1, 702 00 
Moravská Ostrava, IČO: 001 57 325 k prodeji spoluvlastnických 
podílů pozemků uvedených v bodě 1) tohoto usnesení na 
statutární město Ostrava

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 30.06.2017
06687/RM1418/97          .....             08

3) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit 
spoluvlastnické podíly nemovitých věcí, 
uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětné spoluvlastnické podíly 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

06687/RM1418/97          .....             08

4) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města označilo spoluvlastnické 
podíly nemovitých věcí, uvedených v bodě 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětné spoluvlastnické podíly statutární 
město Ostrava nabude do svého vlastnictví

06687/RM1418/97          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1), 3) a 4) tohoto usnesení 
zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro