Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:47:45
bod č. 23. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městským obvodům Petřkovice, Nová Bělá, Svinov a návrh na schválení Dodatku č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Čtyřlístek
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06686/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí
s odejmutím níže uvedených nemovitých věcí 
příslušným městským obvodům, a to:

- městskému obvodu Petřkovice pozemek parc. č. 338/4, k. ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava

- městskému obvodu Nová Bělá část pozemku parc. č. 
1226/35, o výměře 2716 m2 dle geometrického plánu č. 
1519-764/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 1226/92, 
k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava (viz příloha č. 2/3)

- městskému obvodu Svinov část pozemku parc. č. 530/57, o 
výměře 2906 m2 dle geometrického plánu č. 2723-5/2017 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 530/67 a část pozemku 
parc. č. 242/1, o výměře 2750 m2 dle geometrického plánu 
č. 2753-69/2017 a nově označenou jako pozemek parc.č. 242/5, oba v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava (viz příloha č. 3/3)

vše v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů

06686/RM1418/97          .....             08

2) souhlasí
s návrhem schválit a uzavřít Dodatek č. 12 ke 
zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00, IČO 706 31 808, dle 
přílohy č. 4, kterým se příspěvkové organizaci 
předávají k hospodaření věci, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, a to:

- pozemek parc. č. 338/4, k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 1226/35, o výměře 2716 m2 dle 
geometrického plánu č. 1519-764/2016 oddělenou a nově označenou 
jako pozemek parc.č. 1226/92, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

- myčka nádobí LG DE1453WF

- chladnička Bosch kombinovaná KGE36AW402113L+92L

vše dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


06686/RM1418/97          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro