Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:47:16
bod č. 22. - Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 1913/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06685/RM1418/97          .....             08

1) projednala
žádosti na prodej celého pozemku parc.č. 1913/2 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava


06685/RM1418/97          .....             08

2) souhlasí
se záměrem města prodat část pozemku parc.č. 1913/2 orná 
půda v k.ú.Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava dle přiloženého zákresu, 
který je přílohou č. 2 předloženého materiálu


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


06685/RM1418/97          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit tento návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k 
rozhodnutí zastupitelstvu města

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro