Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:46:50
bod č. 21. - Návrh na záměr města prodat či neprodat pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Sokolská třída)
(Poznámka: Hlasování o variantě A))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06684/RM1418/97          .....             08

1) projednala
a) žádost společnosti AKUSTART s.r.o., se sídlem Pod 
nemocnicí 685/6, Bohunice, 625 00 Brno, IČO 499 67 894 o prodej pozemků, 
a to:

- pozemku p. č. st. 369

- pozemku p. č. st. 1019

- pozemku p. p. č. 373/5

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

b) žádost společnosti MS AUTO CZ spol. s r.o., se sídlem 
Vřesinská 2141/159, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 258 29 131 o prodej 
částí pozemků, a to:

- části pozemku p. č. st. 369 o výměře 216 m2

- části pozemku p. p. č. 373/5 o výměře 286 m2

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

06684/RM1418/97          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat pozemky, a to:

- část pozemek p. č. st. 369 o výměře 535 m2 dle zákresu, 
který je přílohou č. 1/14 předloženého materiálu

- pozemek p. č. st. 1019

- pozemek p. p. č. 373/5

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz vydá souhlasné stanovisko k záměru 
prodeje výše uvedených pozemků

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

06684/RM1418/97          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit návrh dle bodů 1) 
a  2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro