Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:46:08
bod č. 19. - Návrh na souhlas se změnou užívání prostoru v budově čp. 1823 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06683/RM1418/97          .....             08

1) vydává
pro Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, 
příspěvková organizace, se sídlem: Gurťjevova 1823/8, 700 
30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 75080516,

předchozí souhlas s provedením změny užívání 
stávajícího bytového prostoru blíže 
specifikovaného v situačním snímku, který je 
přílohou č. 3 předloženého materiálu, v budově č.p. 1823, 
která je součástí pozemku p.č.st. 1901, zast. plocha a 
nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a 
to tak, že

- ze stávajícího využití "služební 
byt" na nové využití "nebytový prostor" 


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro