Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:45:38
bod č. 18. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na nemovitosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod Ostrava - Jih
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06682/RM1418/97          .....             08

1) vydává
pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, 
se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na 
nemovitosti svěřené tomuto městskému obvodu, a to:

- na část pozemku p.p.č. 612/14 - ost. plocha, jiná plocha o 
výměře 40 139 m2

- na pozemek p.p.č. 613/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 
149 m2

- na pozemek p.p.č. 613/35 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 
012 m2

vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (mezi ulicemi 
Plzeňská x Pavlovova x Kpt. Vajdy)

se spolkem

Dynamo Kroměříž, z.s.

se sídlem Tovačovského 318/18

767 01 Kroměříž

IČO: 697 44 092

za účelem výstavby dočasných staveb - dvě fotbalová 
hřiště s umělým povrchem, jedno fotbalové hřiště s 
přírodní trávou, tréninková loučka a 
hřiště pro tenis, na dobu určitou 30 - ti let,

a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
úplné znění


06682/RM1418/97          .....             08

2) žádá
statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih

zapracovat do nájemní smlouvy ujednání, že investor 
staveb nebude požadovat jakékoliv nároky na náhradu 
vynaložených nákladů za vybudování staveb na 
pozemcích uvedených v bodě 1) tohoto usnesení 

Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava - Jih
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro