Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:45:11
bod č. 17. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06681/RM1418/97          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti Bezpečnostního prvku 
Odplyňovacího vrtu "Jd 4" k části pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy:

parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s:

I. oprávněným

ČR - DIAMO, státní podnik

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

IČO 000 02 739

a

II. oprávněným

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

IČO 281 69 522

a

Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04

IČO 451 46 802

a

vedlejším účastníkem 

Green Gas DPB, a.s.

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČO 004 94 356

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro