Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:43:46
bod č. 13. - Návrh koupit věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06678/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí
s návrhem koupit věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a 
to:

- pozemek p.č.st. 52/1, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba: Michálkovice, č.p. 100, bydlení 
a chodník

- přípojka vody v pozemku p.č.st. 52/1

- pozemek p.č.st. 52/2, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba: Michálkovice, č.p. 120, bydlení 
a trvalé porosty

- chodník na pozemku p.č.st. 52/2

- zpevněná plocha na pozemku p.č.st. 52/2

od vlastníka

RESIDOMO, s.r.o., IČO 052 53 268, sídlo Gregorova 2582/3, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 5.990.000,00 
Kč, za podmínky, že před podpisem smlouvy osobou oprávněnou tuto 
smlouvu za statutární město Ostrava podepsat dojde k 
výmazu zástavního práva smluvního a 
zákazu zcizení a zatížení z listu 
vlastnictví č. 1587 pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
který je přílohou č.1/4 předloženého materiálu

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní 
smlouvy

06678/RM1418/97          .....             08

2) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit 
věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětné věci statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví


06678/RM1418/97          .....             08

3) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvu města označilo věci, uvedené v bodu 1) 
tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětné věci statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví

06678/RM1418/97          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro