Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:42:55
bod č. 2.MZP - Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06676/RM1418/97          .....             90

1) doporučuje
zastupitelstvu města

souhlasit se zrušením obchodní společnosti KIC Odpady, 
a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory, 
PSČ 709 00, IČO 285 64 111, s likvidací a souhlasit se 
jmenováním likvidátora této obchodní 
společnosti Ing. Josefa Tuhého, dat. nar. 25. srpna 1962, bytem 
Zimní 1991/3, Hranice, 733 01 Karviná

a uložit tímto delegovanému zástupci 
statutárního města Ostravy hlasovat na valné hromadě 
této obchodní společnosti konané dne 29.06.2017 PRO, a to 
v bodech pořadu valné hromady číslo:

6. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací

7. Jmenování likvidátora společnosti

dle pozvánky - dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

06676/RM1418/97          .....             90

2) ukládá
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na 
jednání valné hromady obchodní společnosti KIC 
Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, 
Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO 285 64 111, 
konané dne 29.06.2017, hlasovat:

A) PRO schválení v bodech pořadu valné hromady 
číslo: 

8. Odměňování likvidátora společnosti 

9. Smlouva o výkonu funkce likvidátora společnosti

dle pozvánky - dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, a to za podmínky, že zastupitelstvo města bude 
souhlasit se zrušením obchodní společnosti KIC Odpady, 
a.s. s likvidací a jmenováním likvidátora 
této obchodní společnosti dle doporučení v bodě 1) tohoto 
usnesení

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech pořadu valné hromady, 
konané dne 29.06.2017, dle pozvánky - dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

Zodpovídá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora
Termín: 29.06.2017
06676/RM1418/97          .....             90

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k 
projednání zastupitelstvu města

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro