Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:42:30
bod č. 1.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06675/RM1418/97          .....             90

1) ukládá
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Garáže 
Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 
1167/12, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25360817 hlasovat:

A) PRO v bodě programu číslo:

2) Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku za rok 
2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu

4) Projednání a schválení roční 
účetní závěrky a výroční zprávy za 
rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, vyjma návrhu 
na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016

5) Návrh podnikatelského plánu pro rok 2017 dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu

6) Návrh na odvolání a volbu orgánů společnosti a 
schválení smluv o výkonu funkce dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 5 předloženého materiálu


B) Navrhnout ve věci rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2016, v bodě č. 4 programu valné hromady, změnu 
rozdělení hospodářského výsledku dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu

C) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady

Zodpovídá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města
Termín: 13.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro