Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:41:48
bod č. 60. - Žádost BUVI Promotion s.r.o. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na projekt XIII. Festival dřeva, MČR STIHL«TIMBERSPORTS«CZECH SERIES Ostrava 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06674/RM1418/97          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
BUVI Promotion s.r.o., IČO 26812576, se sídlem Dolní 
náměstí 17/9, 746 01 Opava - Město na realizaci projektu 
"XIII. Festival dřeva, MČR STIHL® TIMBERSPORTS®CZECH SERIES 
Ostrava 2017" ve výši 100 tis. Kč dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace mezi statutárním městem Ostrava a výše 
uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


06674/RM1418/97          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se:

snižuje rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 100 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 100 tis. Kč

06674/RM1418/97          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení ke 
schválení a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 
jednání dne 21.6.2017

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro