Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:41:17
bod č. 56. - Uzavření smlouvy o spolupráci při uspořádání olympijského parku Ostrava 2018 s Českým olympijským výborem a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06673/RM1418/97          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města

uzavřít Smlouvu o spolupráci při uspořádání 
olympijského parku s Českým olympijským výborem se 
sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a dále 
rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
ve výši 10 000 tis. Kč Českému olympijskému 
výboru, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 
10, IČO 48546607 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
mezi městem Ostrava a příjemcem uvedeným v tomto bodě 
usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


06673/RM1418/97          .....             91

2) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení na jeho zasedání dne 21.6.2017

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro