Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:40:48
bod č. 12. - Žádost Českého volejbalového svazu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na realizaci významné mezinárodní sportovní akce „Final Four FIVB Volleyball World Grand Prix ve volejbalu žen"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06672/RM1418/97          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
Českému volejbalovému svazu, IČO 00540285, se sídlem : 
Zátopkova 100/2, Břevnov, PSČ 169 00 Praha ve výši 300 
tis. Kč na realizaci významné akce" Final Four FIVB 
Volleyball World Grand Prix ve volejbalu žen" dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace mezi statutárním městem Ostrava a výše 
uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


06672/RM1418/97          .....             91

2) doporučuje
schválit rozpočtové opatření, kterým se:

snižuje rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 300 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 300 tis. Kč


06672/RM1418/97          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení ke 
schválení a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 
jednání dne 21.6.2017

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro