Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:39:08
bod č. 26. - Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových dotací obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06669/RM1418/97          .....             45

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy evid. č. 2787/2015/KSV ze dne 
29.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05.01.2017, s obchodní 
společností Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


06669/RM1418/97          .....             45

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí investiční účelové dotace evid. č. 
1831/2016/ŠaS ze dne 29.06.2016 s obchodní společností 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle 
přílohy č. 7 předloženého materiálu


06669/RM1418/97          .....             45

3) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

snižují investiční transfery

na § 3412, pol. 6313, ORG 4262, ORJ 161 o 6 905 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262, ÚZ 2003, ORJ 161 o 6 905 tis. Kč


06669/RM1418/97          .....             45

4) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení 
návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro